PLUJA D’OR:

  1. Objectiu
  • Reproduir una reacción de precipitación ràpidament i lentament. I observar les característiques del solid formal. 
  1. Material i Productes
    PRODUCTES              INSTRUMENTAL
Vas de precipitats                            Nitrat de plom (II) (Pb(NO3)2)
Matràs aforat        Iodur de potassi (KI)
Tub d’assaig        Aigua destil·lada (H2O)
Proveta
Embut de vidre
  1. Procediment

Primer de tot has de preparar sobre el vas de precipitats o el matràs les següents dissolucions:

 1. Dissolució en aigua de 20 ml de nitrat de plom amb una concentración de 10 g/L.
2. Dissolució de 40 ml de iodur de potassi amb una concentració de 10 g/L.

Després aboca el  iodur de potassi sobre la dissolució de nitrat de plom.  Observas com es forma un precipitat de color groc.

Després escalfa el vas, pots utilitzar la meitat d’aquesta dissolució o la tercera part, fins que el precipitat quedi dissolt.

Quan s’ha dissolt  deixa refredar la dissolució i observas com es va produint la pluja d’or.

Aboca sobre una proveta i observa el resultat.

e qualsevol color?

  • Perquè es formen petits sòlids amorfs que empedeixen la llum. 

Escriu la reacció química ajustada que té lloc. És una reacció reversible. Què significa?

2KI + Pb(NO3)2 → PbI2↓ + 2KNO3

Quan esclafem el producte, ens queden el reactius. 

La pluja d’or és la cristal·lització del iodur de plom (II). En què consisteix aquest fenomen?

KI + PbI2↓ + KNO3

  1. Conclusió

He aprés  que quan el atoms s’ordenen en forma geomètrica brillen i es produeixen la cristal·listzació. També que la  reacció és reversible i que hi ha procediments com la precipitació per poder passar d’una reacció sólida amorfa . 

Mesura del pH:

SubstànciaFenolftaleïnaTaronja de metilPaper tornasolSensor pHCaràcter
AiguaTransparentTaronja86,71Neutre
Suc de llimonaTransparentTaronja33,37Àcid
Coca colaTransparent83,51Àcid
Iogurt de llimona TransparentTaronja75,16Àcid 
Suc de fruites TransparentTaronja34,54 Àcid
VinagreTransparentvermell43,90Àcid
LletTransparentTaronja87,41Neutre