Durant aquesta situació d’ aprenentatge he après moltes coses a Ed. Física, com per exemple a realitzar la hata i tornar, a millorar les meves sentadilles, flexions, etc.. Tot això ho he après amb la Txell, i a base de fer mini challenges i excercicis en parella.  El que més mha cosat ha sigut seguir l’escalfament de manera correcte i sense  intervencions.